Έλληνες πλοιοκτήτες κατά των εκπομπών CO2

Η διεθνής #ναυτιλιακή κοινότητα ανακοίνωσε την πρότασή της για την δημιουργία του πρώτου συμμετοχικού ναυτιλιακού Ταμείου #Έρευνας &
#Ανάπτυξης με σκοπό την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του #άνθρακα #CO2, που προέρχονται από την δραστηριότητα της διεθνούς ναυτιλίας. Η πρόταση, η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, προβλέπει την χρηματοδότηση του Ταμείου από τις ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς με περίπου 5 δις δολάρια
#ΗΠΑ κατά την προσεχή δεκαετία.
efoplistesnews.gr
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #περιβάλλον #βιώσιμοπεριβάλλον
—————————————-
#Greek #shipowners are jacking up the foundation of the Research & Development repository for eliminating carbon dioxide #CO2 #emissions.

The #international #shipping community announced its suggestion for the establishment of the first shipping participatory Research & Development repository with the purpose of eliminating #carbondioxide #CO2 #emissions, which derive from the international shipping activities. The suggestion, which is more well-timed than ever, foresees the funding of the Repository from shipping companies internationally with about 5 billion US dollars annually for the coming debate.
efoplistesnews.gr
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #environment #green #sustainableenvironment #Greece #research #development

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star