Επιχειρηματικότητα στον Πειραιά το 2019

888 νέες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν στον Πειραιά, 244 παλαιές επιχειρήσεις διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους. «Η πειραϊκή επιχειρηματικότητα ξεκινά ενισχυμένη το 2020 και αναμένεται να αναπτυχθεί εντυπωσιακά τη νέα χρονιά, ακολουθώντας την εξέλιξη του πρώτου λιμανιού της Μεσογείου και την ελληνική ναυτιλία». Πηγή: ΕΒΕΠ – ΑΠΕ #GreatGreekBigBlue #G2B2 #Επιχειρηματικότητα #Πειραιά #ελληνικήναυτιλία

Τρεις προς μία ήταν οι εγγραφές έναντι των διαγραφών στο μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το 2019, και 4 προς 1 η αναλογία εγγραφών των startups έναντι των «λουκέτων» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του επιμελητηρίου. Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου σημειώνεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι βελτιωμένη και αισιόδοξη η εικόνα των επιχειρήσεων-μελών του με έδρα την πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και των νησιών του Σαρωνικού, των Κυθήρων, της Λαυρεωτικής, αλλά και της Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ., για το ΕΒΕΠ, το 2019 ήταν άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο, κατά επιπλέον 596 επιχειρήσεων. Από την 1/1/19 έως και τις 31/12/19 στο Ε.Β.Ε.Π εγγράφηκαν 888 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 840 ήταν συστάσεις νέων επιχειρήσεων. Το 2019 είχαμε 327 επιχειρήσεις που λύθηκαν, μετέτρεψαν τη νομική τους μορφή ή μετέφεραν την έδρα τους, ενώ οι 244 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους, λύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Όπως υπογραμμίζεται, η αναλογία 3 προς 1 των εγγραφών-διαγραφών στο μητρώο του Ε.Β.Ε.Π. και, ιδιαιτέρως, η αναλογία 4 προς 1 των startups έναντι των «λουκέτων» στο Γ.Ε.ΜΗ., εύλογα δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για το νέο οικονομικό έτος. Η πειραϊκή επιχειρηματικότητα ξεκινά ενισχυμένη το 2020 και αναμένεται να αναπτυχθεί εντυπωσιακά τη νέα χρονιά, ακολουθώντας την εξέλιξη του πρώτου λιμανιού της Μεσογείου και την ελληνική ναυτιλία. Το ΕΒΕΠ αναφέρει ακόμη ότι ξεκινά τη χρονιά με πληθώρα προγραμματισμένων ημερίδων και διεθνών φόρουμ, ενόψει και των «Ποσειδωνίων 2020». Επίσης, εντείνει τις προσπάθειές του στη στήριξη και μεγέθυνση των οικογενειακών, αλλά και κάθε μορφής επιχειρήσεων του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των logistics και των υπηρεσιών. Πηγή: ΕΒΕΠ – ΑΠΕ

Entrepreneurship in Piraeus in 2019
888 new companies were founded in Piraeus, 244 old companies were permanently discontinued “Pirate entrepreneurship starts booming in 2020 and is expected to grow dramatically in the new year, following the development of the first Mediterranean port and Greek shipping.”

#GreatGreekBigBlue #G2B2 #Entrepreneurship #Piraeus #growth #Greekshipping #shipping #maritime Source: EVEP – RES

Three to one were the entries against the deletions in the Commercial Register and Chamber of Industry of Piraeus for 2019, and 4 to 1 ratio of registrations of start-ups against the “padlocks” in the General Chamber of Commerce (GEMI) of the chamber. Specifically, as evidenced by the balance of entries and deletions in GEMI for EBEP, 2019 was another year with a positive sign, by an additional 596 businesses. From 1/1/19 to 31/12/19, 888 companies were registered with EVEP, of which 840 were start-ups. In 2019 327 companies were liquidated, converted their legal form or moved their headquarters, while 244 of them permanently discontinued their operation, dissolved or merged. As it is emphasized, the ratio of 3 to 1 of entries to deletions in the register of EHEA and, in particular, the 4 to 1 ratio of start-ups to the “padlocks” at GEMI, reasonably creates favourable prospects for the new financial year. The entrepreneurship in Piraeus begins enhanced in 2020 and is expected to grow dramatically in the new year, following the development of the Mediterranean’s biggest port and Greek shipping. EVEP also states that it kicks off the year with plenty of scheduled workshops and international forums, in advance of Posidonia 2020. It is also stepping up its efforts in supporting and strengthening family businesses, as well as all other forms of commerce, industry, shipping, logistics and services.

Source: EVEP – RES

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star