Κρουαζιέρα 2019

€ 183 εκατ. ήταν οι εισπράξεις από τους επιβάτες κρουαζιέρας (Ιανουάριος – Ιούνιος 2019)
+10,1% αυξήθηκαν οι συνολικές εισπράξεις, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018
Πηγή: ΤτΕ
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #Κρουαζιέρα

Cruise ships 2019:
€ 183m in cruise passenger receipts (January – June 2019)
+ 10.1% increase in total receipts, compared to 2018
Source: BoG
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #Cruiseships #gowth #maritime #cruise

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star