Κρουαζιέρα 2019


+ 14,3% αυξήσεις κρουαζιερόπλοιων σε λιμένες
+ 15,5% αύξηση της επιβατικής κίνησης, σε σχέση με το 2018
Πηγή: ΕΛΙΜΕ
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #Κρουαζιέρα #λιμένες

Cruises 2019
+ 14.3% increase of cruise ships in ports
+ 15.5% increase in passenger traffic compared to 2018
Source: ELIME
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #Cruiseships #Cruise #Seatourism

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star