Πρώτος στον κόσμο ο ελληνόκτητος στόλος

Πρώτος στον κόσμο ο ελληνόκτητος στόλος

363.854.232 dwt η χωρητικότητά του

4.648 τα ελληνόκτητα πλοία

Σε απόσταση ακολουθεί ο ιαπωνικών συμφερόντων στόλος με 3.910 πλοία, χωρητικότητας 233.134.877 dwt ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κινεζικών συμφερόντων στόλος, από 6.869 πλοία, χωρητικότητας 228.376.872 dwt.

Η έκθεση της UNCTAD αναφέρει επίσης :

Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,1% το 2020. Για το 2021 υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα αναπτυχθεί κατά 4,8%.

Οι λιμένες επιδεικνύουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για βελτίωση σύνδεσης τους με την ενδοχώρα.

Παναμάς, Λιβερία και Νήσοι Μάρσαλ παραμένουν τα κορυφαία κράτη σημαίας σε όρους εγγραφών πλοίων.

H Βραζιλία ξεπέρασε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ, στις εξαγωγές σιτηρών.

Πηγή: UNCTAD «Review of Maritime Transport 2020»

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star