ΟΛΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) υπογράφτηκε με σκοπό φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό να συνεργαστούν με τον Οργανισμό σε θέματα διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και στην ανάπτυξη της δυνατότητας των φοιτητών να λάβουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής εξάσκησης στον λιμένα της Ελευσίνας. Αναφερόμενος στην συνεργασία αυτή ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου κ. Παναγιώτης Καλδής τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες και με Οργανισμούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηματικότητα. Η συνεργασία που ξεκινάει σήμερα δημιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως μετά τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καμαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (European Seaports Organization – ESPO)».Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης υπογράμμισε ότι: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιμάνι της Ελευσίνας πηγή ευημερίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηματοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με από κοινού δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτομία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέματα διαχείρισης Λιμένων ώστε ο Λιμένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star