Παραχώρηση παραθαλάσσιων εκτάσεων από το Λιμένα Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ασπροπύργου

Σημαντικές παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται για την ναυτιλία, της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, παραχωρούνται δωρεάν στους Δήμους Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ασπροπύργου προς ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των τοπικών κοινωνιών. Οι εν λόγω παραθαλάσσιες εκτάσεις θα περάσουν άμεσα στους Δήμους και στους κατοίκους τους, μετά από μια πολύχρονη εμπλοκή που είχε «παγώσει» την διαδικασία της παραχώρησης.

Απόφαση της Πολιτείας είναι να λύνονται άμεσα τέτοιου είδους προβλήματα με σκοπό να υπάρχει αρμονική σχέση των Λιμένων με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για να αναβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής των κατοίκων που ζουν κοντά σε λιμένες.     

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star