Οι Έλληνες εφοπλιστές διαχειρίστηκαν το 20% των αγοραπωλησιών παγκοσμίως το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied Shipping Research το 2020 (μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου) αγοράστηκαν 1.105 πλοία και δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους $ 15,499 δισ.Οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες από 1/1/2020 έως 6/12/2020 έχουν επενδύσει ήδη $ 3,094 δισ. για την αγορά 198 εμπορικών πλοίων: 119 φορτηγά, 57 δεξαμενόπλοια, 16 containerships, 3 υγραεριοφόρα και 3 άλλου τύπου. Οι Έλληνες έχουν καταβάλει το 20% του συνόλου των παγκοσμίως κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν σε αγορές πλοίων και το 17,9% όσο αφορά τον αριθμό των πλοίων. Ακολουθούν οι Κινέζοι με $ 2,6 δισ. (ποσοστό 16,7%) για 167 πλοία (ποσοστό 15,1%) εκ των οποίων 97 φορτηγά, 44 δεξαμενόπλοια 11 containerships και άλλα 15 διαφόρων τύπων.#Έλληνεςεφοπλιστές#AlliedShippingResearch#εφοπλιστές#Greekshipowners#greekshipownerassociation#shipping#shipowners#china#chineseshipping#G2B2#maritime#greekmaritime#greece#hellas#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star