ΦΕΚ 258/Α/27-12-2020

Εκδόθηκε με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 258/Α/27-12-2020) «Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων, σε εφαρμογή του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Το Προεδρικό Διάταγμα αυτό αποτελεί βασικό βήμα στην διαδικασία επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στο Ιόνιο Πέλαγος, μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντιστοίχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star