Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο

Ψηφίστηκε στην Βουλή, στις 27/1/2021, νόμος με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» ο οποίος εγκαινιάζει έναν διαφορετικό τρόπο που το Κράτος επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό εθνικό πρόβλημα : τη Νησιωτικότητα. Ο νέος νόμος καινοτομεί θέτοντας κάτω από ένα πλαίσιο, το σύνολο των στρατηγικών και επιμέρους δράσεων για τη θαλάσσια οικονομία και το νησιωτικό χώρο και δίνει για πρώτη φορά βήμα στις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μικρά νησιά μας και οι νησιώτες υπό το πρίσμα της χωρικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και της κοινωνικής τους διάστασης. Η έννοια της νησιωτικότητας, αυτής της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας της πατρίδας μας, εξισώνεται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας στο κατώφλι μιας νέας χρηματοδοτικής περιόδου. Διαμορφώνεται διακριτή πολιτική για τα νησιά εντάσσοντας σε αυτή, τρία νησιά που αδίκως τόσα χρόνια παρέμεναν εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού, την Εύβοια, την Λευκάδα και την Ελαφόνησο. Συγκεντρώνονται κάτω από μια στρατηγική όλες οι επιμέρους προσπάθειες ανάδειξής τους και αποκτούν νέα δυναμική μέσα από τον καθορισμό στρατηγικών τομέων παρέμβασης και τη συστηματική αντιμετώπιση όλων των ιδιαίτερων αναγκών τους.

Συστήνεται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής «Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο», με 5ετή διάρκεια, που στοχεύει στην αποτύπωση των αναπτυξιακών κενών στις νησιωτικές περιοχές, τους σχετικούς στρατηγικούς και ειδικούς στόχους, τα σχέδια δράσης ανά τομέα πολιτικής, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Θα αξιολογείται ετησίως και θα δύναται να αναθεωρηθεί κάθε δύο (2) έτη.Για την υποστήριξή της, θεσμοθετούνται δύο ξεχωριστά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες για παρεμβάσεις έργων δημόσιου χαρακτήρα (λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης-μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρισης ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών) («Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ»), όσο και το νησιώτη επιχειρηματία με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους («Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας»). Επιπρόσθετα και οριζόντια δίνεται η δυνατότητα για τη σύσταση «Ταμείου Χαρτοφυλακίου για τη Θαλάσσια / Γαλάζια Οικονομία» με έμφαση την συγχρηματοδότηση της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυπηγικού εξοπλισμού και την εξέλιξη των σχετικών εφαρμογών τεχνολογίας και πληροφορικής.

Η ολιστική αντιμετώπιση της Νησιωτικής Πολιτικής συμπληρώνεται από τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την παρακολούθηση των αναγκών των νησιών και την ανατροφοδότηση και εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τις δομές του Υπουργείου με πληροφόρηση και τεκμηρίωση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει τόσα πολλά νησιά, τόσο μεγάλη ακτογραμμή με ενεργή οικονομική δραστηριότητα. Πολιτικές για τις επονομαζόμενες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης έχουν θεσμοθετηθεί και χρηματοδοτούνται. Ήρθε η στιγμή η έννοια της νησιωτικότητας να μπει στο προσκήνιο να κεφαλαιοποιηθούν οι διάσπαρτες πρωτοβουλίες του παρελθόντος για το 15% του πληθυσμού της χώρας μας και το συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, να αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφαρμόζοντας την θεσμικά αρμοδιότητά του για το συντονισμό της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο

.#ΟλοκληρωμένηΘαλάσσιαΠολιτική#ΝησιωτικόΧώρο#Λευκάδα#Ελαφόνησο#Εύβοια#ΠρόγραμμαΝΕΑΡΧΟΣ#ΝΕΑΡΧΟΣ#ΥπουργείουΝαυτιλίας#ΥπουργείουΝησιωτικήςΠολιτικής#ΕΕ#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star