Υπογραφή της 2ης Υπουργικής Διακήρυξης για τη Γαλάζια Οικονομία από τον Ι. Πλακιωτάκη

Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκης μαζί με τους ομόλογους Υπουργούς των Κρατών Μελών του Διακυβερνητικού Οργανισμού «Ένωση για την Μεσόγειο», που έχουν την ευθύνη για την προώθηση της Γαλάζια Οικονομίας στις χώρες τους, συνυπέγραψαν, στις 2/2/21, τη 2η Υπουργική Διακήρυξη για τη Γαλάζια Οικονομία.

Αντικείμενο της Διακήρυξης, υπό την Προεδρία της Μάλτας, είναι η βελτίωση της θαλάσσιας διακυβέρνησης στη λεκάνη της Μεσογείου και η εντατικοποίηση των προσπαθειών, δραστηριοτήτων και έργων σε επιμέρους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της πράσινης  ναυτιλίας, των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του βιώσιμου τουρισμού, της απασχόλησης σε γαλάζια επαγγέλματα, της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και της γαλάζιας βιο-οικονομίας.

Απώτερος στόχος της Διακήρυξης, είναι η ενίσχυση της προόδου που έχει ήδη συντελεστεί, η διαμόρφωση των νέων κοινών δράσεωντης ερχόμενης πενταετίας για την επιτάχυνση της ανάκαμψης των τομέων της γαλάζιας οικονομίας στη Μεσόγειο, καθώς και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της.

#ΓαλάζιαΟικονομία #oceaneconomy #blueeconomy #maritime #marine #Greece #Greekocean #GreatGreekBigBlue #EvangelosKyriazopoulos #Plakiotakis #Πλακιωτάκης #MinistryofMaritimeAffairs #MinistryofMaritime

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star