ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Οι δράσεις της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών για το 2020, αναλυτικά στον σύνδεσμο: https://www.syn-enosis.gr/gr/

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star