#BlueIsNotOnlyForBoys – Women in #MaritimeArcheology

#BlueIsNotOnlyForBoys #HappyInternationalWomensDay

(GR)

Η αρχαιολογία, και ιδιαίτερα η θαλάσσια αρχαιολογία, θεωρούταν ανέκαθεν ένα πεδίο που κυριαρχούσε ο άνδρας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν ειδικευτεί στην αρχαιολογία και αυτό συνέβη κυρίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι σημαντικό να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των γυναικών στον τομέα της ιστορίας και της θαλάσσιας αρχαιολογίας. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρκετές γυναίκες – όπως η Joan du Plat Taylor, η Honor Frost και η Margaret Rule, – που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της θαλάσσιας αρχαιολογίας με περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση.Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια αρχαιολογία, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει, εν μέρει, λόγω των σημαντικών συνεισφορών πολλών γυναικών με επιρροή, είναι σκόπιμο να γιορτάσουμε την κληρονομιά τους αυτή τη μέρα των γυναικών.

Ο τομέας της θαλάσσιας αρχαιολογίας γνώρισε πολλές αλλαγές. Έχουν γίνει αυξημένες προσπάθειες συμμετοχής στον τομέα της ιστορίας – και ίσως ο σχετικά μεγαλύτερος αριθμός γυναικών που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί σε αυτό. Ειδικά μέσω της διαχείρισης της ιστορικής κληρονομιάς του G2B2 και μελλοντικών προωθητικών έργων, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερες νέες γυναίκες, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στη Θαλάσσια και Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά.Η Ναυτιλιακή Αρχαιολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, γιατί από την αρχαιότητα οι κάτοικοι αυτής της περιοχής εξαρτώνται από τη θάλασσα για μεταφορά, επικοινωνία και εμπόριο. Δεν αποτελεί έκπληξη, για αιώνες, οι θαλάσσιες μεταφορές θεωρήθηκαν ευκολότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες από τα χερσαία ταξίδια. Τούτου λεχθέντος, τα θαλάσσια ταξίδια ήταν πάντα μια επικίνδυνη επιχείρηση Τα ναυάγια ήταν ένας διαρκής φόβος για τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, ειδικά επειδή οι θάλασσες ήταν αχαρτογράφητες, οι καιρικές προβλέψεις δεν ήταν ακριβείς και τα ταξίδια διαρκούσαν μήνες.

Η έρευνα και οι ανασκαφές από την Υποβρύχια Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές τις αποστολές. Αρχαιολογικό υλικό που χρονολογείται από την προϊστορική εποχή έως και τη σύγχρονη εποχή θα εκτίθεται στο νέο Μουσείο Υποβρύχιων Αρχαιοτήτων στο λιμάνι του Πειραιά. Η συλλογή αυτή θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς τα απομεινάρια των ναυαγίων και των πολιτισμών είναι ένας ανεξίτηλος θησαυρός που περιμένει να αναδυθεί και να πάρει τη θέση του στην Ιστορία…

(ENG)

Archaeology, and especially maritime archaeology, has always been viewed as a male-dominated field in the past. However, there are many women who have specialised in archaeology and this has been the case for the past four years. It is important to highlight the important role of women within the heritage sector and maritime archaeology. Worldwide there are several women – such as Joan du Plat Taylor, Honor Frost, and Margaret Rule, – who have made significant contributions to the field of maritime archaeology with limited prior experience or training. Bearing in mind that maritime archaeology as we know it exists, in part, due to the significant contributions of several influential women, it is fitting that we celebrate their legacy this women’s day.

The field of maritime archaeology has experienced numerous transformations. There have been increased inclusivity efforts made within the heritage sector – and perhaps the relatively larger number of women practising in this field could be partly ascribed to this. Especially through G2B2’s Historic heritage management and future promotional projects, we hope to encourage more young women, to consider pursuing careers in Maritime and Underwater Cultural Heritage.

Maritime Archeology is particularly important to Greece, because since ancient times the inhabitants of this land have depended on the sea for transportation, communications, and commerce. Not surprisingly, for centuries, sea transport was considered to be easier, faster, and safer than land travel. Having said this, sea travel was always a dangerous undertaking. Shipwrecks were a constant fear for sailors and their families, especially since seas were uncharted, weather forecasts were not accurate and voyages lasted for months. Research and excavations by the Underwater Antiquities Ephorate are not limited to just these missions. Archaeological material dating back to the prehistoric era through to modern times will be exhibited at the new Museum of Underwater Antiquities in the port of Piraeus. Its collection will continue to be enriched constantly, since remnants of shipwrecks and civilisations are an undepletable treasure waiting to emerge and take their place in history…

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star