Η Θεσσαλονίκη συνδέεται με Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Φούρνους, Ικαρία, Μύκονο και Σύρο

Μετά από 5 χρόνια παύσης, η Θεσσαλονίκη συνδέθηκε (από 6/3/2021) και πάλι ακτοπλοϊκώς με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, κάθε Σάββατο στις 9 μ.μ. θα υπάρχει σύνδεση του λιμένα της Θεσσαλονίκης με Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Φούρνους, Ικαρία, Μύκονο, Σύρο και τελικό προορισμό τον Πειραιά. Η σύνδεση αυτή γίνεται σε συνέχεια υπογραφής σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την Attica Group.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star