«Τό Θεῖο Ταξίδι»

Μια ποιητική σκέψη του Άγγελου Σικελιανού για την «ελληνική απεραντωσύνη», για την «θαλασσινή πατρίδα».

137 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου ποιητή.

Άγγελος Σικελιανός, Λευκάδα 15.03.1884 – Αθήνα 19.06.1955

*Σβιλάδα /ἡ/ (σπιλάς, Ἰ. svolare) = ἀπότομος καὶ ἰσχυρὰ ριπὴ ἀνέμου, σπηλιάδα

Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star