Η Μπάντα του Π.Ν ερμηνεύει την Ά Ωδή του Εθνικού ύμνου για τα 200 χρόνια ελευθερίας

Η Μπάντα του Π.Ν ερμηνεύει την Ά Ωδή του Εθνικού ύμνου για τα 200 χρόνια ελευθερίας

#HellenicNavyBand#HellenicNavy#ΠολεμικόΝαυτικό—-> https://www.youtube.com/watch?v=87BTrD4qzMk

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star