Στήριξη της Ακτοπλοΐας λόγω πανδημίας

+ € 12 εκατ. επιπλέον για τον Απρίλιο του 2021     

€ 79 εκατ. το σύνολο της στήριξης από τον Απρίλιο του 2020   

€ 79 εκατ., έχουν δοθεί από το Κράτος, για την ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της χώρας μας, λόγω των προβλημάτων της πανδημίας, η οποία έχει περιορίσει τις μετακινήσεις επιβατών και έχει μειώσει την οικονομική δραστηριότητα στα νησιά μας. Παραλλήλως, συνεχίζεται και η στήριξη και των ναυτικών και εργαζόμενων στον κλάδο, καθώς μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί συμπεριλαμβάνονται και τα εξής :- Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων ναυτικών και παροχής επιδόματος ανεργίας.- Αναθεώρηση προϋποθέσεων για την εγγραφή άνεργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, και- Κάλυψη μέρους των ενοικίων των ανέργων ναυτικών.- Ειδικό επίδομα ανεργίας των ναυτικών.Η νησιωτική συνοχή αποτελεί βασική υποχρέωση του κράτους και αποτελεί ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους νησιώτες μας.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star