Ψηφιακές διαδικασίες εξπρές για την ίδρυση Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής

#yachts#sailing#maritme
Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας προχωρά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Ψηφιοποίησης διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)» με μέγιστο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σήμερα μέσω του μητρώου Ν.Ε.Π.Α., του Υπουργείου Ναυτιλίας, εξυπηρετούνται περίπου 3.500 επιχειρήσεις και ο χρόνος εξυπηρέτησης ποικίλει ανάλογα με το είδος του αιτήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στην ανταπόκριση της Υπηρεσίας, την προβληματική λειτουργία του κλάδου και τη μειωμένη εξυπηρέτηση των σχετικών επιχειρήσεων με επίπτωση στη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Σκοπός του έργου e-ΝΕΠΑ είναι ο επιχειρηματίας του θαλάσσιου τουρισμού:
-να δύναται να ιδρύσει μια Ν.Ε.Π.Α. ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, σε μία ενιαία πλατφόρμα εφαρμόζοντας την τεχνική «Υπηρεσία μιας στάσης» (“One stop shop”).
-να καταθέτει αιτήματα ηλεκτρονικά και να ενημερώνεται για την πορεία διεκπεραίωσης αυτών χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας
-η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ»(only once principle-OOP)
Με τη ψηφιοποίηση του μητρώου Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκεται :
-ο χρόνος σύστασης και η έκδοση βεβαιώσεων σε ελάχιστα λεπτά
-η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών
-η αναβάθμιση των παρεχόμενων στο σύνολό τους υπηρεσιών του Υπουργείου προς τους πολίτες
-η προσέγγιση ξένων επενδυτών προάγοντας τον θαλάσσιο τουρισμό της χώρας
-η ικανοποίηση των πολιτών μέσω του διευρυμένου ωραρίου, του ουσιαστικού περιορισμού των πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών και του τρόπου διεκπεραίωσης των αναγκών του
-η αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας του Υπουργείου
-αύξηση πελατολογίου του Υπουργείου ή και αναπροσαρμογή της πελατειακής της βάσης και των απαιτήσεων της
-η βελτιωμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας
-η αύξηση περιθωρίου κέρδους σε πόρους και μέσα από τη μείωση λειτουργικού κόστους
-ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνεται η επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο Τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εισέρχεται δυναμικά στον κόσμο της ψηφιακής εποχής, προς όφελος του θαλάσσιου τουρισμού.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star