Το Πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας της ΕΕ Horizon 2020 χρηματοδοτεί από το 2018 με € 5 εκατ. το έργο ‘Flagship’ για την ανάπτυξη δύο πλοίων υδρογόνου στη Γαλλία και τη Νορβηγία. Το ένα από τα δύο νεότευκτα σκάφη θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε παλέτες και εμπορευματοκιβώτια κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα στο Παρίσι και αναμένεται να είναι σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους.

Ο ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, μια εταιρεία συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η έρευνα, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ΕΕ συνεργάζονται για να επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου.

Το πλοίο θα λειτουργεί με πεπιεσμένο υδρογόνο που παράγεται από ηλεκτρόλυση, επιτρέποντας όχι μόνο τις λειτουργίες μηδενικών εκπομπών, αλλά και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για περισσότερες μεταφορές μηδενικών εκπομπών μικρών αποστάσεων, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου θα γίνει εγκατάσταση ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας υδρογόνου σε ένα από τα νέα κτίρια, το οποίο έχει προγραμματιστεί για παράδοση τον Σεπτέμβριο του 2021

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star