Μετά την ένταξη των λιμένων στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εντάσσουν τους Οργανισμούς Λιμένων ΚΑΙ στο μέτρο των παγίων δαπανών.
Σημειώνεται πως ένα ποσοστό λιμένων αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως πολλές επιχειρήσεις της χώρας λόγω covid-19, καθώς σημαντικοί τομείς δραστηριοποίησής τους έχουν καταρρεύσει όπως π.χ. η ακτοπλοΐα, η κρουαζιέρα, ο θαλάσσιος τουρισμός κ.ά. Επιπρόσθετα, οι λιμένες, στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των χερσαίων λιμενικών ζωνών, είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των εσόδων τους από την μείωση του αντιτίμου των παραχωρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Ε. Κυριαζόπουλου στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χ. Τριαντόπουλου, αποφασίστηκε να ενταχθούν οι οργανισμοί λιμένων στο νέο μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. Το μέτρο ανάλογα την εξέλιξη του, ενδέχεται να εντάξει προσεχώς στους δικαιούχους και άλλους τύπους φορέων διαχείρισης λιμένων.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star