Η Ελληνική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης απεύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία, αφού εκφράζει τους ενδοιασμούς της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφορικά με τις προθέσεις της για την ένταξη της ναυτιλίας στο πλαίσιο της επικείμενης έναρξης αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (EUETS) τον προσεχή Ιούλιο, προτείνει τη σύσταση ευρωπαϊκού Ταμείου υπό το EUETS με τριπλή στόχευση:

1. Την εξασφάλιση σταθερότητας ετησίως της τιμής του άνθρακα, πάγιο αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας
2. Τη μείωση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας και
3. Τον περιορισμό της επιβάρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις ανάγκες επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας των Παρισίων.

Η καινοτόμος πρόταση σύστασης Ταμείου, βασίζεται στην αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ και επιτρέπει στους ναυλωτές και τους υπεύθυνους για την εμπορική λειτουργία των πλοίων, να καταβάλουν το κόστος εκπομπών των αερίων.
Παράλληλα προτείνεται να χρηματοδοτήσει την Έρευνα & Τεχνολογία για καύσιμα και τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ενώ με δεδομένο ότι η πρωτοβουλία αυτή δύναται να αποτελέσει ένα παγκοσμίως αποδεκτό μέτρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οργανισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευκαιρία νομοθετώντας να συγκεράσει τις αντικρουόμενες απόψεις προς όφελος των κοινών περιβαλλοντικών στόχων και να γίνει αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνσης απεξάρτησης της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star