Εκδόθηκε ύστερα από πολύχρονη διαδικασία το ΦΕΚ 237/Δ/8.5.2021 με θέμα «Τροποποίηση και επανακαθορισμός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.) Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2971/2001». Με την Απόφαση αυτή αποδίδονται στην πόλη και στην κοινωνία της Ελευσίνας, τρείς εκτάσεις 39.405 τ.μ., οι οποίες άνηκαν στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας, αλλά δεν είχαν κύρια λιμενική δραστηριότητα. Οι 3 αυτές περιοχές αφορούν:

1. Τμήμα δυτικά του μαντρότοιχου του χερσαίου χώρου Καλυμπακίου (στροφή Κρόνου) έως ανατολικά του λιμενοβραχίονα της νέας μαρίνας (ΙΡΙΣ) επί της οδού Κανελλοπούλου.

2. Τμήμα νοτίως των πάρκων επί της οδού Κανελλοπούλου.

3. Τμήμα δυτικά του λιμενοβραχίονα του παλαιού λιμένα έως νοτιοανατολικά του μαντρότοιχου του διώροφου κτιρίου στην είσοδο του λιμενοβραχίονα της πρώην αμερικανικής βάσης.Πόλεις και λιμένες οφείλουν να λειτουργούν αρμονικά, συνθέτοντας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τις καλύτερες δυνατές σχέσεις που θα εξασφαλίζουν από την μια πλευρά την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και από την άλλη την αξιοβίωτη λειτουργία της πόλης.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star