Άλλη μία, η 12η πλέον, ψηφιακή υπηρεσία προστέθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα της Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που επιτρέπει την έκδοση αδειών για τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ικανοποιώντας απόλυτα ένα πάγιο αίτημα των επισκευαστών πλοίων.Ψηφιακά πλέον, μέσω της πλατφόρμας e-Δ.Λ.Α., μπορούν να εκδοθούν άδειες επισκευής πλοίων, σε διάστημα 5 με 6 λεπτών, μειώνοντας έτσι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.Στην πλατφόρμα εμφανίζεται «παράθυρο» «Άδειες εργασιών σε πλοία» το οποίο οδηγεί σε εξειδικευμένες υποκατηγορίες που σχετίζονται με τις ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή και διαλειτουργική με άλλες πλατφόρμες του Δημοσίου τομέα. Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ ο χρήστης, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς TaxisNET, μπορεί να καταχωρίσει την αίτησή του και να υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά.Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα, εκτός ορισμένων ειδών αιτήσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για αυτοψία, εξετάσεις κ.ο.κ.

Για τη πλήρη διεκπεραίωση της αίτησης ο χρήστης, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδεθεί ξανά στο e-ΔΛΑ, ώστε να δει αναλυτικό ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την αίτησή του, καθώς και τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει εκείνος, π.χ. υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, πληρωμή εισφορών κ.ο.κ.Αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες της αίτησής του, ο ναυπηγοεπισκευστής θα λάβει το αποτέλεσμα αυτής με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, άδεια κ.ο.κ. σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένη. Η πρόσβαση και για τις 12 κατηγορίες αδειών είναι εφικτή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://edla.hcg.gr/apptypes/categories/Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αντιμετωπίζει άμεσα τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

2You and 1 other1 shareLikeCommentShare

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star