Ένα χρόνο έκλεισε πλέον η λειτουργία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, με τη μέθοδο της «χωριστής διαλογής στην Πηγή», στο Κεντρικό Κτήριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Λιμένας Πειραιά).

Οι συσκευασίες που ανακυκλώθηκαν (πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο) έφτασαν τις 114.079 για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021. Το ανταποδοτικό αντίτιμο έφτασε στο ποσό των € 3.422, το 80% των οποίον πιστώνεται στον λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) και το 20% στον Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΣΥΕΕΝ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά προβλέπεται να είναι πιο θετικές σε σχέση με τις ποσότητες των ανακυκλωμένων συσκευασιών καθώς ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της ανακύκλωσης έλαβε χώρα παράλληλα με την πανδημία, η οποία είχε ως συνέπεια, σε ένα βαθμό, την περιορισμένη, λόγω τηλεργασίας, χρήση των χώρων του Υπουργείου, από εργαζομένους και επισκέπτες.

Πρόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής είναι να επεκταθεί και συστηματοποιηθεί περαιτέρω η ανακύκλωση «χωριστής διαλογής στην Πηγή» σε όλα τα κτήρια και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του.

Ανακυκλώνουμε, Ενεργούμε Υπεύθυνα, Προστατεύουμε το Περιβάλλον

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star