Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, στις 8 Ιουλίου 2021, αποφάσισε και ενέκρινε την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας εκπόνησης σχετικής μελέτης αναφορικά με το ενδεχόμενο χάραξης μίας νέας σιδηροδρομικής γραμμής στη Μαγνησίας, με την οποία θα ενώνονται οι βιομηχανικές περιοχές του νομού με τον Λιμένα του Βόλου, το πολιτικό αεροδρόμιο, καθώς και περιοχές που δύναται να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά πάρκα. Συγκεκριμένα, ο ΟΣΕ πρόκειται, την επόμενη περίοδο, να προκηρύξει τις οριστικές σχετικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τη διασύνδεση των δύο βιομηχανικών περιοχών του Βόλου (Α’ και Β΄ ΒΙΠΕ) και της βιομηχανικής περιοχής του Αλμυρού με τον λιμένα του Βόλου για την εξυπηρέτηση και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Σημειώνεται πως στην βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με ιδιόκτητους λιμένες. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή ουσιαστικά είναι επέκταση της γραμμής Βόλος – Λάρισα προς τη Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αναγέννηση του σιδηρόδρομου στη Μαγνησία και την ολοκλήρωσή του εσωτερικού δικτύου, ενώνοντας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο το Λιμένα του Βόλου, τις Βιομηχανικές Περιοχές, τους Βιομηχανικούς Λιμένες του Αλμυρού και το Πολιτικό Αεροδρόμιο.Σύμφωνα με τον Χρίστο Τριαντόπουλο, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, που προωθεί το εν λόγω έργο: «Πρόκειται για μία μελέτη μίας νέας σιδηροδρομικής γραμμής που δύναται να αποτελέσει βασικό συστατικό ενός αναπτυξιακού δικτύου στη Μαγνησία, επεκτείνοντας εντός του νομού το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώνοντας όλες τις βιομηχανικές περιοχές με τον λιμένα του Βόλου καθώς και με το πολιτικό αεροδρόμιο αλλά και με τις περιοχές δυνητικής ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου -όπως στο Αερινό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζεται η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί όλη την τελευταία περίοδο με τον ΟΣΕ, αναμένοντας τα αποτελέσματα της μελέτης και της προεργασίας για ένα οραματικό νέο έργο για τη Μαγνησία».Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, σημειώνει πως η νέα Εθνική Λιμενική Πολιτική, υποστηρίζει κατά προτεραιότητα την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών «πλοίου – τρένου», τα δύο πιο φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς. Όλα τα ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, στηρίζουν την παραγωγή τους και το εμπόριο τους πάνω σε αυτή την σχέση.0People reached0Engagements–Distribution scoreBoost postLikeCommentShare

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star