Ολοκληρώθηκαν οι εκτεταμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτηρίου του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνης. Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης στεγάζεται σε διώροφο κτίριο, ιδιοκτησίας Δήμου Αγίου Βασιλείου, (ισόγειο 118,58 τ.μ. και Α΄ όροφος 106.85 τ.μ.) το οποίο κατασκευάστηκε το 1981 και έκτοτε δεν είχε αναβαθμιστεί.

Οι αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες του κτηρίου υλοποιήθηκαν μέσω προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και του Δήμου Αγίου Βασιλείου και αφορούσαν στη μόνωση του δώματος, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, την συντήρηση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση δαπέδου, τον χρωματισμό του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά κ.ά..Ο προϋπολογισμός έργου ήταν € 120.000, που αναλύεται ως ακολούθως: Α΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ € 108.000 (€ 88.000 από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 και € 20.0000 από πόρους Δήμου).Β΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ € 12.000 από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star