Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Λιμεναρχείου στην Νεάπολη Βοιών Λακωνίας σε συνέχεια στενής συνεργασίας του Δήμου Μονεμβασίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), με επισπεύδουσα υπηρεσία την Διεύθυνση Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου.

Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο επιφάνειας 110 τμ. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των στελεχών της Λιμενικής Αρχής καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς το συναλλασσόμενο κοινό ο Δήμος Μονεμβασίας δέσμευσε οικόπεδο στο Σχέδιο Πόλης στη Νεάπολη, για την ανέγερση νέου κτιρίου στέγασης της Λιμενικής Αρχής αλλά και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Μετά από συνεργασία των δύο μερών στις 06.05.2020 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΝΑΝΠ και ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης».

Με μέριμνα του Δήμου Μονεμβασίας έχει εκδοθεί για την ανέγερση του εν λόγω κτιρίου η υπ. αριθμ. 100399/2020 άδεια δόμησης. Το νέο κτίριο με εμβαδόν δόμησης 514,15 τμ., το οποίο σχεδιάστηκε κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ και του Δήμου Νεάπολης Βοιών, είναι διώροφο, σύγχρονο, με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κτηρίων Λιμεναρχείων (κρατητήρια κλπ), καθώς και με τις τελευταίες προδιαγραφές «ενεργειακών κτιρίων».

Το έργο, στην α ‘ φάση του, χρηματοδοτείται με το ποσό των € 180.000 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών διαχειρίζεται όλα εκείνα τα τεχνικά θέματα, διενεργεί επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα 294 κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ σε όλη την επικράτεια, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο, καθώς και στα κτιριακά συγκροτήματα των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star