Την Παρασκευή 30-7-2021 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού. Η δυναμικότητα της νέας μονάδας είναι 600 μ3/ημέρα και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα μονάδα εξασφαλίζονται 1050 μ3/ημέρα πόσιμου νερού για την περιοχή της Αιγιάλης, τα οποία υπερκαλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. Λύνεται έτσι πλήρως ένα χρόνιο πρόβλημα της Αιγιάλης.

Ο Δήμος Αμοργού ευχαριστεί ιδιαίτερα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Γενική Γραμματεία Αιγαίου για την χρηματοδότηση τόσο της παλιάς μονάδας όσο και της νέας

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star