Υπό τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και οι τοπικές Λιμενικές Αρχές έχουν επιχειρήσει, μέχρι στιγμής, με επιτυχία στον απεγκλωβισμό πολιτών από ακτές περιοχών που έχουν πληγεί από τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές. Στην προσπάθεια αυτή, εκτός των 11 σκαφών του Λιμενικού Σώματος σημαντική ήταν και η συμβολή 33 ιδιωτικών πλωτών μέσων διαφόρων τύπων (ferryboats, αλιευτικά, ημερόπλοια, τουριστικά, ρυμουλκά κ.ά.), τους ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των οποίων ευχαριστούμε δεόντως.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star