Ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Ακαδημίας ανέλαβαν πρωτοβουλία για την συλλογή προμηθειών, πρώτης ανάγκης, με σκοπό να αποσταλούν τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας και στους κατοίκους της περιοχής, ως ένα μικρό δείγμα συμπαράστασης.

Οι μελλοντικοί αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού, οι ναυτικοί και η ναυτιλία γενικότερα βρίσκονται πάντοτε δίπλα σε κάθε πρόβλημα που «χτυπά» την χώρα.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star