Κατόπιν συνεργασίας της Διεύθυνσης Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής ολοκληρώθηκε στις 19/7/2021,  η μεταστέγαση της Λιμενικής Αρχής Ιερισσού σε κτίριο επί της οδού Αρχαίων Σταγίρων 56 στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Το νέο κτίριο, το οποίο διαμορφώθηκε κατάλληλα προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες του Λ/Χ Ιερισσού, έχει ανεξάρτητη είσοδο και συνολικό εμβαδό Ε=300 τμ.

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών διαχειρίζεται όλα εκείνα τα τεχνικά θέματα, διενεργεί επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα 294 κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ σε όλη την επικράτεια, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο, καθώς και στα κτιριακά συγκροτήματα των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star