Ο Δήμος Λευκάδας σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, το 2021 κατάφερε μέσω της λειτουργίας του Σταθμού Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, στο λιμένα της Λυγιάς, να συλλέξει 7.676 ανακυκλώσιμα αντικείμενα, καθώς και 210kg δίχτυα. Η κατανομή των συλλεχθέντων υλικών είναι η εξής: 63% Πλαστικό – 28% Αλουμίνιο – 9% Γυαλί. Επιπλέον, μέσα από υποβρύχιους και παράκτιους καθαρισμούς, απομακρύνθηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον 5000kg δίχτυα και 6 σάκοι με μακρο/μικροπλαστικά.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star