Η «International Port Investments Kavala» ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέος επενδυτής για την υποπαραχώρηση του λιμένα «Φίλιππος Β΄» στην Καβάλα. Ειδικότερα, πρόκειται για την ανάληψη του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.

Το οικονομικό αντάλλαγμα για την υποπαραχώρηση ανέρχεται σε περίπου 33,9 εκατ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υποπαραχώρησης, ο υποπαραχωρησιούχος καλείται να υλοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 36 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών βαριάς συντήρησης.

Οι υποχρεωτικές επενδύσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση του επενδυτή να κατασκευάσει κτίρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και τελωνειακό σταθμό, σύμφωνα με την πρόταση προμελέτης κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΑΑΔΕ και τις προδιαγραφές της σύμβασης υποπαραχώρησης. Επιπρόσθετα, ο επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπόνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των Άσπρων Χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη και εξίσου σημαντικό, τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της ανωτέρω περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της υποπαραχώρησης. Τέλος, οι περαιτέρω επενδύσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο υποπαραχωρησιούχος, αφορούν σε προμήθεια νέου εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού, υποδομές- ανωδομές, λογισμικό, hardware κ.ά.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση υποπαραχώρησης θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υποπαραχώρηση του λιμένα «Φίλιππος Β΄» περιλαμβάνει:

-τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού περίπου 117.000 τ.μ.,

-μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ.,

-τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη,

-την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων), και

-συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμανιού.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ο λιμένας «Φίλιππος Β΄» μπαίνει πλέον σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά μέσα από τον διεθνή δημόσιο διαγωνισμό που διενήργησε το Ταμείο, με την υποπαραχωρησιούχο κοινοπραξία «International Port Investments Kavala», η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group- EFA Group- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, να δεσμεύεται για σειρά επενδύσεων για την ανάπτυξή του.

Σημειώνεται πως οι εργασίες κατασκευής του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν το 1990. Πριν την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του το εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β’» διέθετε  κρηπίδωμα μήκους 400m, βάθος στο κρηπίδωμα 11,5m και χώρο διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίων 50.000m2. Με τις υφιστάμενες υποδομές μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 2 πλοία μήκους 190m και ένα πλοίο Ro-Ro.

Με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του, τον Μάρτιο του 2019, το εμπορικό λιμάνι διαθέτει κρηπιδώματα μήκους 910m, βάθος στα κρηπιδώματα έως και 12m και χώρο διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίων περίπου 282.000m2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star