Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2022 – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΑ || ”ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ” ||

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Δρ Ευάγγελου Κυριαζόπουλου (scroll down for english)

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star