Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2022 – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΑ || ”ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ” ||

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Δρ Ευάγγελου Κυριαζόπουλου (scroll down for english)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star