Δυστυχώς οι σχολές μαθητείας τεχνικών επαγγελμάτων ναυπηγοεπισκευής σταμάτησαν να λειτουργούν δεκαετίες πριν. Οι ελλείψεις τεχνικού προσωπικού κάθε χρόνο επιδεινώνονται δραματικά και απειλούν τον κλάδο της ναυπηγίας και ναυπηγοεπισκευής.

Σήμερα όμως διαπιστώνεται και εκφράζεται η βούληση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα της Γεωργίου Βούτσινου, για την αποτελεσματική και διαχρονική υποστήριξη του Ναυπηγικού / Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου με νέους καλά καταρτισμένους και καλά αμοιβόμενους τεχνίτες.

Στα πλαίσιο αυτό:

Προγραμματίζεται η ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) επιπέδου 3 σε κτιριακές εγκαταστάσεις, κοντά σε θέσεις εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών, στον ευρύτερο Πειραιά. Η Σχολή προβλέπεται να λειτουργήσει το επόμενο σχολικό έτος. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου. Η διάρκεια των σπουδών προβλέπεται διετής. Υπογραμμίζεται ότι, οι αμοιβές για ειδικευμένους τεχνίτες στις ειδικότητες επισκευών πλοίων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Εδραιώνονται κοινές δράσεις και συνεχής αμφίδρομη πληροφόρηση του Υπουργείου Παιδείας με τον Ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, μέσω της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε την 15/6/2022 μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.) του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΑΙΘ), κ. Γεωργίου Βούτσινου και των Προέδρων, του κ. Βασιλείου Κανακάκη για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), του κ. Θεολόγου Κατσουλάκη για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος (Σ.Ι.Ν.Π.) και του κ. Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου για την Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά (ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ.).

Μέσω της επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας, σκοπός είναι να αναδειχθούν, σχεδιασθούν και υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα, με βάση τις κλαδικές αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες της οικονομίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου θεσμικού πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από το νόμο 4763/2020. Η χρονική διάρκεια του Μνημονίου ορίζεται σε τρία έτη, ενώ συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» για την ορθή εκτέλεση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star