Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την κυματική ενέργεια,αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμένων της χώρας, έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Κλιματικής Υποδομής και Περιβάλλοντος (CΙΝΕΑ) στις Βρυξέλλες.

Τα έργα που εγκρίθηκαν για τους λιμένες του Βόλου και του Ηρακλείου Κρήτης, είχαν υποβληθεί στην ανταγωνιστική πρόσκληση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF Transport Call 2021) και είχαν λάβει έγκριση σκοπιμότητας από την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

  1. το έργο ‘Αναβάθμιση της υποδομής του λιμένα Ηρακλείου της διασύνδεσης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς του’ και
  2. το έργο ‘Υποδομή συνδεσιμότητας, αναβάθμιση και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του λιμένα Βόλου

Τα έργα αυτά είναι μεταξύ των 135 βασικών έργων,συνολικού ύψους χρηματοδότησης 5,4 δισ., και αφορούν όλo το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (έργα οδικών, σιδηροδρομικών συνδέσεων, εσωτερικών πλωτών οδών, ακτοπλοϊκών γραμμών μικρών αποστάσεων, λιμένων και αεροδρομίων).

Πιο συγκεκριμένα το έργο του λιμένα Βόλου (εγκεκριμένης συγχρηματοδότησης από το CEF 1,615 εκ. ευρώ),αφορά την διενέργεια μελέτης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας τουλιμένα, μέσω της εγκατάστασης από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κυματική ενέργεια και της αναβάθμισης του προσήνεμου κυματοθραύστη.

Το έργο του λιμένα Ηρακλείου Κρήτης (εγκεκριμένης συγχρηματοδότησης από το CEF 1,148εκ. ευρώ), αφορά τη διενέργεια μελέτης για την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου κυματοθραύστη και την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής κυματικής ενέργειας στο λιμένα του κύριου δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Η Διαχειριστική Αρχή της Επιτροπής πρόκειται να συνάψει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους έργων έως το τέλος του έτους.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star