Την προσπάθεια για πρώτη φορά η χώρα μας να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και τον τρόπο διαχείριση του θαλάσσιου χώρου ανέπτυξαν οι τρείς Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Ευθύμιος Μπακογιάννης (Efthimios Bakogiannis) (Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού), ο Δρ Πέτρος Βαρελίδης (Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος) (Petros Varelidis) και ο Δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος (Γενικός Γραμματέας Λιμένων) (Evangelos Agelos Kyriazopoulos), υπό τον συντονισμό του Καθηγητή και Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας κ. Χάρη Κοκκώση (Harry Coccossis) και την συμβολή του Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Νικόλαου Ταγαρά.

Συγκεκριμένα, στις 8/7/2022 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσιάστηκε η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και τα αποτελέσματα του προγράμματος της «Διασυνοριακής Συνεργασίας για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ_ΧΩΡ 2)» που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg V-A «Ελλάδα Κύπρος 2014-2020».

Την παρουσίαση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο έκανε η κα. Γεωργία Κοτίνη, Γενική Δ/ντρια Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις για το ζωτικό θέμα του θαλάσσιου χώρου έκαναν η Καθηγήτρια του Παντείου κα. Στέλλα Κυβέλου (Stella Kyvelou) , ο κ. Χριστόδουλος Μέττας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ευάγγελος Ασπρογέρακας (Vangelis Asprogerakas) και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γεράσιμος Παυλογεωργάτος.

Στην συζήτηση της τεχνικής εκδήλωσης συμπεριελήφθησαν θεματικές που αναφύουν προβληματικές σχετικές με την ακαμψία χωροταξικών ρυθμίσεων λόγω υπερρύθμισης / πολυνομίας του σχεδιασμού, αλλά πάντα σε συσχέτιση με την συνύπαρξη των νέων χρήσεων (π.χ. υπεράκτια αιολικά πάρκα, καταδυτικά πάρκα, υδατοδρόμια, κλπ) αλλά και των παραδοσιακών χρήσεων (π.χ. αλιεία) του θαλάσσιου χώρου.

Ωστόσο, ένα από τα βασικότερα ζητήματα που προκύπτουν δεν είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός ως σχεδιασμός και η θεσμοθέτησή του, αλλά η διαχείριση του σχεδιαζόμενου θαλάσσιου χώρου, όταν αυτός υλοποιηθεί.

Η θάλασσα διαθέτει μια δυναμική, που δεν υφίσταται στον χερσαίο χώρο (σε αυτή την ένταση) και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας καινοτόμου διαδικασίας διαχείρισης, που να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (real – time).

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star