Σε συνέχεια της συστηματικής συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα Λιμένων κ. Κυριαζόπουλου Ευάγγελου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Λιμένα κας Γκικάκη Δέσποινας, όπως επίσης και του Προέδρου του Λιμένα Ραφήνας κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδων δύο έργα μεγάλης σημασίας για τις ανάγκες του Λιμένα και του Λιμενικού Σώματος, εκτελούνται το τρέχον χρονικό διάστημα, αφού πρώτα ενταχθήκαν (2021) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

  1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ, προϋπολογισμού € 126.000,00
  2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ, προϋπολογισμού € 68.200,00.

Αναλυτικότερα το ιστορικό, η σκοπιμότητα και το τεχνικό αντικείμενο των 2 παραπάνω έργων έχουν ως εξής:

1. Το κτιριακό συγκρότημα πάρκου Άνω Καμάρες είναι μια μακρόστενη συμβατική κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία χωροθετείται νοτιοδυτικά του Παλαιού Λιμένα και κατασκευάστηκε πριν το 1980. Σήμερα τμήμα του χρησιμοποιείται για την στέγαση των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ). Ένα γραφείο παραχωρείται στο Σώμα Ελλήνων Οδηγών.

Εκπονήθηκε Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Έλεγχος επάρκειας, τα οποία επέδειξαν τις απαιτούμενες στατικές ενισχύσεις.

Η κατασκευή παρουσιάζει επίσης, σοβαρά προβλήματα από υγρασίες, τα οποία χρήζουν άμεσης επισκευής, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των στατικών ενισχύσεων. Η ύπαρξη υδρορροών από τα άνωθεν καταστήματα δυσχεραίνουν την αντοχή των υλικών (έντονη οξείδωση οπλισμού), τα οποία αποσαθρώνονται και αποκολλούνται από τα όμβρια ύδατα και τις διερχόμενες υδρορροές.

Η στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτιριακού συγκροτήματος θα γίνει με τη μέθοδο εκτοξευμένου σκυροδέματος Gunite με δημιουργία αναμίγματος ποιότητας C25/30 και περιεκτικότητας τουλάχιστον 600Κg τσιμέντου ανά Μ3 εκτοξεύματος. Θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα αλουμινίου, θα κατασκευασθεί νέο ηλεκτρολογικό και αποχετευτικό δίκτυο και θα αποκατασταθεί ο περιβάλλων χώρος του πάρκου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 126.000 €, έχει ήδη ανατεθεί στην Ανάδοχο Κατασκευαστική εταιρεία NAFCONSTRUCTIONS από 7/6/22, με ύψος σύμβασης 93.073,10 € και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 03/12/22.

2. Στον μεταλλικό φέροντα φορέα του υφιστάμενου συγκροτήματος τουαλετών του Λιμένα είχαν επέλθει ανεπανόρθωτες βλάβες οξείδωσης λόγω γειτνίασης με το έντονα αλκαλικό περιβάλλον. Επίσης, στο εσωτερικό του, τα είδη υγιεινής, είχαν φθαρεί ανεπανόρθωτα. Η γενική εικόνα του συγκροτήματος δημοσίων τουαλετών ήταν ιδιαιτέρως υποβαθμισμένη. Συνεπακόλουθα κρίθηκε απαραίτητο για την άριστη εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένα, η κατασκευή νέου συγκροτήματος τουαλετών.

Η μελέτη του έργου αφορά την κατασκευή δημόσιων αποχωρητηρίων (WC), επιφανείας 26,25m², βάσει των όρων δόμησης του Τομέα Α, με πίστη εφαρμογή των προδιαγραφών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην είσοδο θα κατασκευασθεί ράμπα ΑΜΕΑ, κιγκλιδώματα εξ’ αλουμινίου και διακοσμητικά υποστυλώματα αλουμινίου με περσίδες, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 68.200 €, έχει ήδη ανατεθεί στην Ανάδοχο Κατασκευαστική εταιρεία Α.Σ.Α. Α.Τ.Ε. από 22-6-22, με ύψος σύμβασης 67.870,42 € και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 19/12/22.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star