Στο πλαίσιο επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου στην Αχαΐα, σήμερα βρέθηκε στο Αίγιο ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Evangelos Agelos Kyriazopoulos.

Το κυβερνητικό στέλεχος πραγματοποίησε επισκέψεις στο Λιμεναρχείο Αιγίου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Νοσοκομείο Αιγίου και την Οινοποιία “CAVINO AE”, καθώς και από άλλα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης Dimitris Marinopoulos

Boost post

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star