Με τον Πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από κοντά ότι η εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου μας με την τοπική αυτοδιοίκηση αποδίδει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα και για το λιμάνι και για την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Αποτελέσματα που θα φανούν άμεσα, εντός του 2023.

Δίπλα στον πολίτη με έργο στην πράξη.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star