Εγκρίθηκε  από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων  κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο η  «Αρχιτεκτονική Μελέτη ενιαίας μορφής στεγάστρων, για σκίαση στην εξομοιούμενη σε ζώνη λιμένα του Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Δήμου Πάρου» (ΑΔΑ:6ΓΖΚ4653ΠΩ-8ΕΗ )   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4504/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

H μελέτη προβλέπειτην εφαρμογή ενιαίου τύπου κατασκευή στεγάστρων για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  Τα συγκεκριμένα στέγαστρα θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και θα εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στους πεζούς και ΑμεΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις βιοκλιματικής συμπεριφοράς.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star