Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο η «Αρχιτεκτονική Μελέτη ενιαίας μορφής στεγάστρων, για ανάπλαση – αναβάθμιση υποδομών στην χερσαία ζώνη  λιμένα Ουρανούπολης του Δήμου Αριστοτέλη» (ΑΔΑ:ΨΠΠ24653ΠΩ-ΙΒ2 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4504/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

H μελέτη προβλέπει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ουρανούπολης, έργο που θα αρχίσει να υλοποιείται κατόπιν κατεδάφισης των υφιστάμενων στεγάστρων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Ουρανούπολης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή στεγάστρων για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Πρόκειται για δημιουργία σύγχρονων κατασκευών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών και στα περιβαλλοντικά δεδομένα, θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ανεμπόδιστη ορατότητα και θα εντάσσονται αρμονικά στην αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star