Σε εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ίδρυσης των Ναυτιλιακών Εταιρειών  Πλοίων Αναψυχής έχει προβεί η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη λειτουργία – από 19 Ιουλίου 2022 – της ψηφιακής υπηρεσίας e-ΝΕΠΑ (https://nepa.gov.gr/).

Συγκεκριμένα από την έναρξη της λειτουργίας έως την 1η Αυγούστου έχουν υποβληθεί τέσσερα (04) αιτήματα σύστασης ΝΕΠΑ και έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση μιας (01) εταιρίας. Δύο (02) αιτήματα απορρίφτηκαν και εστάλησαν για διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης καταχώρισης μιας νέας σύστασης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής έχει μειωθεί δραματικά (!!!) σε σχέση με την προηγούμενη έντυπη (με χαρτί) υποβολή συστάσεων, καθώς οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες προτυπωμένες φόρμες οι οποίες είναι ιδιαίτερα απλές και εύχρηστες προκειμένου να καταρτίσουν το καταστατικό της υπό ίδρυση ΝΕΠΑ. 

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, ενώ έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε με εύκολο τρόπο, μέσω αυθεντικοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων με τη χρήση των αντίστοιχων κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), να πραγματοποιούνται οι καταχωρίσεις των καταστατικών σύστασης ΝΕΠΑ, των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης και η λήψη αντιγράφων τους, καθώς και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων όπως και η έκδοση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να ανταλλάσσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Ηλεκτρονικό Παράβολο, η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, το Μητρώο Πλοίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και τη Θυρίδα Πολίτη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή είναι φιλική τόσο προς τους χρήστες, όσο και για την Υπηρεσία του Υπουργείου καθώς το περιβάλλον της εφαρμογής πραγματοποιεί προκαθορισμένους ελέγχους που διευκολύνουν το ταχύτερο έλεγχο των αιτημάτων.

Τέλος, έχουν προωθηθεί όλες οι αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου στη νέα υπηρεσία να συμπεριληφθεί, το συντομότερο δυνατόν, το σύνολο των ήδη καταχωρισμένων (με έντυπη μορφή) εταιρειών στο Μητρώο ΝΕΠΑ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star