Οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αφορούν σε επενδύσεις για ένα περισσότερο πράσινο και έξυπνο σύστημα μεταφορών και είναι οι ακόλουθες:

Στρατηγική λιμενική υποδομή: η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη λιμένων ΔΕΔ-Μ στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών τους, του σχετικού εξοπλισμού τους, των έργων προσβασιμότητας, των πολυτροπικών σιδηροδρομικών συνδέσεων και άλλων υποδομών πρόσβασης στην ενδοχώρα, των σχετικών διατροπικών εγκαταστάσεων καθώς και των εξειδικευμένων σκαφών, όπως ρυμουλκά, παγοθραύστικά και πλοία πλοηγών, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη της λειτουργίας του δικτύου λιμένων ΔΕΔ-Μ υπό συνθήκες επαρκών συνθηκών ασφάλειας και ασφάλειας.

Ψηφιοποίηση και απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές: η ΕΤΕπ θα δώσει επίσης προτεραιότητα σε επενδύσεις σε εξοπλισμό χειρισμού τερματικών σταθμών, αυτοματισμό, αποθήκευση φορτίου και υποδομή υλικοτεχνικής υποστήριξης, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγκυροβόλια και υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, εξοπλισμό ασφαλείας λιμένων/τερματικών σταθμών και συστήματα πληροφορικής και τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ ) λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της συμφόρησης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ναυτιλία: η ΕΤΕπ θα δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και εγκατάσταση πλοίων μηδενικών άμεσων εκπομπών CO2 μέσω πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης. Η ΕΤΕπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει την ανάπτυξη εμπορικά διαθέσιμων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων συμβατών με τον Οδικό Χάρτη της Τράπεζας για το Κλίμα 2021-2025 (που περιγράφει τους στόχους της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του κλίματος που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και βοηθά να καταστεί η Ευρώπη ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα έως το 2050). Η υποστήριξη σε πλοία με εξ ολοκλήρου συμβατικά καύσιμα θα είναι κατ’ εξαίρεση και θα περιορίζεται σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και πολιτικής προστασίας, όπως ιατρική, διάσωση, έρευνα ή πυρόσβεση, και σε πλοία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των λιμένων ΔΕΔ-Μ υπό κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας όταν τεχνικά ή οικονομικά δεν είναι εφικτή η χρήση πλοίων με χαμηλότερη ή μηδενική κατανάλωση άνθρακα για το σκοπό αυτό.

Τα πλοία που θα χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ αναμένεται να καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ και, εκτός εάν δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός έργου, η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτεί μόνο πλοία που λειτουργούν υπό σημαία ΕΕ για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, λειτουργίας και περιβάλλοντος.

Τα ναυτιλιακά έργα που θα χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων (SRR) και της σύμβασης του ΙΜΟ του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο κείμενο εδώ:

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star