Έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των κτιρίων των Λιμενικών Αρχών, η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Σάμου και την Λιμενική Αρχή Καρλοβασίου ολοκλήρωσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λιγότερο από 2 μήνες, τη μεταστέγαση και την επαναλειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου σε νέο κτίριο πλησίον του λιμένα. Στο εν λόγω ακίνητο, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα, η Λιμενική Αρχή καταλαμβάνει χώρο συνολικού εμβαδού 275 τ.μ.

Σημειώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων διαχειρίζεται όλα εκείνα τα οικονομικά και τεχνικά θέματα, διενεργεί επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα 294 κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας σε όλη την επικράτεια, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο, καθώς και στα κτιριακά συγκροτήματα των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star