-11,35 % η μείωση της κατανάλωσης ρεύματος (σε kwh) του Κεντρικού Κτηρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας το 3μηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

Συνεχής προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης με ταυτόχρονη διατήρηση της επιχειρησιακής δραστηριότητας  

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star