Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στις Βρυξέλλες συμφωνήθηκε η Γενική Προσέγγιση (General Approach) επί της Πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το συναρμόδιο Υπουργείο και η ελληνική κυβέρνηση με συντονισμένες ενέργειες – μέσω διαμόρφωσης και υποβολής θέσεων στην αρμόδια Ομάδας Εργασίας Διατροπικών Μεταφορών, αλλά και παρεμβάσεις της Μόνιμης Αντιπροσωπείας σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DGMOVE) και Επιτρόπου Μεταφορών – πέτυχε την συμπερίληψη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης στο εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Η πόλη-λιμένας της Αλεξανδρούπολης αναγνωρίστηκε επίσης ως αστικός κόμβος (urban node), ανοίγοντας τον δρόμο με την έγκριση του Κανονισμού για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτήσεις τόσο της πόλης όσο και του λιμένα από το Connecting Europe Facility II, το χρηματοδοτικό εργαλείο που στηρίζει την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ.

Την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική καθώς και την Ομάδα Διατροπικών Μεταφορών για θέματα λιμενικής πολιτικής παρακολουθεί και υποστηρίζει από το φθινόπωρο του 2021 στις Βρυξέλλες, ο κ. Αντώνης Αβρανάς, αποσπασμένο στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία Λιμένων διαθέτει στέλεχός της στην Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ε.Ε.

The port of Alexandroupolis part of the Trans-European Transport Network

On Monday, December 5th, the Ministers of Transport of the EU Member States convened in the Council of Ministers of Transport in Brussels and agreed on the General Approach of the Proposal for a Regulation for the revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

After intensive negotiations throughout the year, the co-relevant Ministry and the Greek government with coordinated actions – through the formulation and submission of positions to the relevant Intermodal Transport Working Group, but also interventions by the Permanent Representation at the level of the Directorate General of Mobility and Transport (DG MOVE) and the Commissioner for Transport –accomplished the inclusion of Alexandroupolis port in the comprehensive network of the TEN- T Network.

The port-city of Alexandroupolis was also recognized as an urban node, paving the way upon the approval of the Regulation, for participation in the co-financing of interventions for both the city and the port from Connecting Europe Facility II, the financial tool that supports the development of TEN- T network.

The Integrated Maritime Policy as well as the port policy issues of the Intermodal Transport Working Group since early autumn 2021, are part of the mandate of a seconded member of the General Secretariat for Ports, Port Policy and Maritime Investments of Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy (Mr. Antonis Avranas) at the Permanent Representation of Greece to the European Union.

We note that for the first time the General Secretariat for Ports has an executive in the Permanent Representation in the EU.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star