Στο ποσό των € 17 εκατ. (συγκεκριμένα € 16.922.622,31) ανέρχονται οι πραγματικές καταβολές χρηματικών ποσών από την Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας σε εργολάβους, μελετητές και προμηθευτές τα τελευταία 3,5 χρόνια. Συγκριμένα οι πληρωμές αυτές αφορούν 44 έργα, προμήθειες και μελέτες Οργανισμών Λιμένων, 91 έργα, προμήθειες και μελέτες Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και 35 έργα, προμήθειες και μελέτες Κρατικών Λιμενικών Ταμείων.

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων αν και διαθέτει περιορισμένο προϋπολογισμό προς διάθεση, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να υποστηρίξει όλους τους λιμενικούς οργανισμούς στην χώρα να υλοποιήσουν μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις λιμενικές υπηρεσίες και την αστική διαβίωση στις χερσαίες λιμενικές ζώνες.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων ολοκλήρωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που είχε βαλτώσει τα τελευταία 20 χρόνια και αφορούσε την απαλλοτρίωση σημαντικών εκτάσεων του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Η συνολική δαπάνη διαμορφώθηκε σε €4.531.682,00 και καταβλήθηκε σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Επενδύσεων έτους 2022

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star