Εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας Δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος έδωσε έγκριση σκοπιμότητας σε έξι (6) προτάσεις έργων λιμένων του κυρίου δικτύου της χώρας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών του CEF 2 – Τομέας Μεταφορών για το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2021-2023.

Συγκεκριμένα έγκριση σκοπιμότητας έλαβαν οι ακόλουθες προτάσεις:

1. Πρόταση έργου του ΟΛΗ ΑΕ με τίτλο: “Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, στο λιμένα του Ηρακλείου (ConTerUP)”

Το αντικείμενο της πρότασης στοχεύει στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής του Λιμένα Ηρακλείου και συγκεκριμένα του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, βελτιστοποιώντας την διαλειτουργικότητα και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, μέσω της δημιουργίας νέων λιμενικών υποδομών όπως επίσης και της πρόβλεψης δυνατότητας ηλεκτροδότησης για την εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ψύξης (reefer containers).

2. Πρόταση έργου του ΟΛΗΓ ΑΕ με τίτλο: «ALFION – INFRA: Ανάπτυξη της υποδομής ενεργειακής αναβάθμισης στο λιμένα Ηγουμενίτσας»

Αντικείμενο της πρότασης είναι η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του Λιμένα Ηγουμενίτσας μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και βελτιστοποιώντας την διαλειτουργικότητα και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, μέσω έργων υποδομής ηλεκτρικής διασύνδεσης ξηράς-πλοίου κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι και μελετών ενεργειακής αναβάθμισης μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς κάλυψη των μελλοντικών αναγκών ηλεκτρικής διασύνδεσης πλοίων.

3. Πρόταση έργου του ΟΛΘ ΑΕ με τίτλο: ««Βιώσιμη αναβάθμιση του Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης & Βελτίωση της Περιβαλλοντικής του Απόδοσης ως μέρος του Συστήματος Μεταφορών στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα»»

Αντικείμενο της πρότασης είναι η αναβάθμιση, τόσο της λιμενικής υποδομής με βυθοκορήσεις, όσο και της υποδομής του Προβλήτα με βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως σημαντικού κόμβου διατροπικών/συνδυασμένων μεταφορών και θαλάσσιας πύλης των εμπορευμάτων από και προς τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

4. Πρόταση έργου του ΟΛΠ ΑΕ με τίτλο: «SSEPP – Υποδομή από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο λιμένα Πειραιά»

Αντικείμενο της πρότασης είναι ο μετασχηματισμός του λιμένα Πειραιά με ενεργειακά και περιβαλλοντικά σύγχρονες υποδομές, μέσω της κατασκευής υποδομής εξυπηρέτησης πλοίων που χρησιμοποιούν υβριδική τεχνολογία πρόωσης και την παροχή της δυνατότητας ηλεκτρικής διασύνδεσης με το λιμένα σε πέντε (5) θέσεις ακτοπλοΐας, στοχεύοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση του λιμένα την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.

5. Πρόταση έργου του ΟΛΠ ΑΕ με τίτλο: «Έγκαιρες Αφίξεις και Συγχρονισμός Προσεγγίσεων Πλοίων με διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκούς λιμένες – JUSTINTIMEPORTS»

Αντικείμενο της πρότασης είναι η προώθηση και υιοθέτηση επικυρωμένων επιχειρησιακών προτύπων από τον λιμενικό και ναυτιλιακό κλάδο στο λιμένα Πειραιά, που θα διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκαιρων αφίξεων πλοίων και την εναρμόνιση επικοινωνίας πλοίου-λιμένα κατά την άφιξη τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.

6. Πρόταση έργου ΟΛΠ ΑΕ με τίτλο «Βιώσιμη πολυτροπική διαλειτουργικότητα για λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα (SMILE)»

Αντικείμενο της πρότασης είναι η προώθηση της κοινής χρήσης ψηφιακών δεδομένων μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εν λόγω προτάσεις για συγχρηματοδότηση έργων σε λιμένες του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ της χώρας, συνάδουν με τους στόχους της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Λιμένων της Γενικής Γραμματείας 2020-2030, αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμένων, ενσωματώνοντας φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις ενεργειακής κατανάλωσης στη λιμενική λειτουργία και ανάπτυξη.

Καλή επιτυχία στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων !

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star