Νομιμοποιήθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Σχοινούσας

Άλλη μια λιμενική υποδομή νομιμοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων

Σταδιακά, με πρόγραμμα, μπαίνει τάξη στο εθνικό λιμενικό σύστημα     

Υπεγράφη  από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων  κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο η  νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων (ΑΔΑ: 91664653ΠΩ-ΘΝ8) του Λιμένα Σχοινούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4504/2017, κατόπιν έκδοσης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου και κατόπιν έκδοσης  της απόφασης περί καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη λιμένα.

Ο λιμένας Σχοινούσας βρίσκεται στα δυτικά παράλια του νησιού εντός του όρμου Μυρσίνη. Λόγω της θέσης του προσανατολισμού είναι προφυλαγμένος από τους βόρειους, ανατολικούς και δυτικούς ανέμους.

Οι υφιστάμενες προς νομιμοποίηση λιμενικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν από Φορείς του Δημοσίου άνευ αδείας πριν το 1979 και περιλαμβάνουν:

  • Κύρια προβλήτα, μήκους 130 μ. Στο νότιο τμήμα ο λιμενοβραχίονας είναι θωρακισμένος με πρανή φυσικών ογκολίθων εξωτερικά. Στο νοτιοδυτικό μέτωπο του κρηπιδώματος πρυμνοδετούν  Ε/Γ-Ο/Γ της ακτοπλοΐας, ενώ  το υπόλοιπο κρηπίδωμα χρησιμοποιείται για την πρόσδεση αλιευτικών σκαφών. Ο χερσαίος χώρος του λιμένα οριοθετείται νότια από πετρόχτιστο τοίχο μικρού ύψους. Στο χώρο υπάρχει μικρό κτίριο διαστάσεων επιφάνειας 25m2 περίπου για την κάλυψη βασικών αναγκών της περιοχής.
  • Δευτερεύον κρηπίδωμα, μήκους 70μ. περίπου που εξυπηρετεί την πρόσδεση μικρών αλιευτικών σκαφών.

Η ολοκλήρωση της  νομιμοποίησης του λιμένα Σχοινούσας εκτός από αυτονόητη κρίθηκε και αναγκαία λόγω της ανάγκης του λιμένα να αναβαθμιστεί περαιτέρω. Ο λιμένας εξυπηρετεί Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, φορτηγά πλοία, αλιευτικά σκάφη ενώ περιστασιακά εξυπηρετούνται και σκάφη αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star